សូមទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកភ្នាក់ងារបំរើសេវាកម្មអតិថិជនគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំងល់ ឬ សំនួរអ្វីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រកម្សាន្តយើងខ្ងុំ។

បុគ្គលិកផ្នែកសេវាអតិថិជនមានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ រង់ចាំឆ្លើយសំនួររបស់លោកអ្នក ២៤ម៉ោងពេញមួយសប្ដាហ៍ ជាមួយសេវាកម្មបង្កើតអាខោនងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស ដក ដាក់ប្រាក់ ចំណាយពេលតិចបំផុត សុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់១០០% និង ធានារក្សាព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់អតិថិជនប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រសេវាកម្មកម្សាន្តលើគេហទំព័រ win2888.me ៕

 

advanced-floating-content-close-btn