របៀបដាក់លុយលេង

ការផ្ទេរប្រាក់-ដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារ

  1. YOUR PASSWORD : លេខសំងាត់របស់អ្នក លេខសំងាត់របស់អ្នកសំរាប់ចូលកូនអាខោន

  2. DEPOSIT AMOUNT : ចំនួននៃការដាក់ប្រាក់ ចំនួនទឹកលុយដែលអ្នកមានបំណង់ចង់ដាក់

  3. PAY TYPE :  សូមរើសយក LOCAL BANK

  4. YOUR BANK : ធនាគាររបស់អ្នក រើសយកធនាគារអ្នក មាន​ ABA Canadia acelida May bank or wing

  5. BANK ACCOUNT NUMBER : លេខគណនីយធនាគារបស់អ្នក សូមដាក់លេខកុងធនាគាររបស់អ្នក

  6. YOUR BANK ACCOUNT NAME : ឈ្មោះគណនីយធនាគររបស់អ្នក សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកឬម្ចាស់អាខោនធនាគារ

  7. COMPANY BANK ACCOUNT NAME: ឈ្មោះកុងរបស់យើងខ្ញំុ

  8. REMARK : សំគាល់ មិនបាច់ដាក់ក៍បាន៕

ចំពោះវិធីការដកដាក់ប្រាក់ក្រោយការចុះឈ្មោះក្រុមការងារយើងខ្ញំុនឹងខលទៅណែនាំឬសូមមើលវិឌីអូណែនាំខាងក្រោមនេះ

advanced-floating-content-close-btn