របៀបដកលុយចេញ

ការផ្ទេរប្រាក់-ដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារ

  1. YOUR PASSWORD : លេខសំងាត់របស់អ្នក ជាលេខសំងាត់របស់អ្នកសំរាប់ចូលកូនអាខោន

  2. WITHDRAW AMOUNT : ចំនួននៃការដកប្រាក់ គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ចង់ដក

  3. PAY TYPE:  សូមរើសយក LOCAL BANK

  4. YOUR BANK : ABA , WING ,AC BANK រើសយកឈ្មោះធនាគារដែលលោកអ្នកចង់ឲវេទៅ

  5. YOUR BANK NUMBER : លេខគណនីយធនាគាររបស់អ្នក

  6. YOUR BANK ACCOUNT NAME: គឺត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកឬម្ចាស់អាខោនធនាគារ

  7. REMARK: សំគាល់ មិនចាំបាច់ដាក់ក៍បាន​៕

ចំពោះវិធីការដកដាក់ប្រាក់ក្រោយការចុះឈ្មោះក្រុមការងារយើងខ្ញំុនឹងខលទៅណែនាំឬមើលវីឌីអូណែនាំខាងក្រោមនេះ

advanced-floating-content-close-btn